GDPR

Person data beskyttelse

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrere-de (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.


Behandling af oplysninger:

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægeklinikken Vandel/Flyvemedicinske Center Jylland som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalfø-ringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægeklinikken Vandel/Flyvemedicinsk Center Jyl-land behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.


Typer af oplysninger:

Lægeklinikken Vandel/Flyvemedicinsk Center Jylland indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

•Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

•Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scan-ningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.


Formål:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

•Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

•Udarbejdelse af lægeerklæringer

•Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

•Udarbejdelse af dokumenter til brug ved ansøgning om helbredsgodkendelse til luftfart

(via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)

•Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

•Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

•Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

•Indberetning ved deltagelse i kliniske undersøgelser (efter samtykke)

•Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

•Afregningsformål

•Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

oDokumentationspligt

oOverholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

oIværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til sy-stemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

oUndersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indi-vider og myndigheder

oHåndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

oHåndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

oHåndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

oStatistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

o[indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]


Frivillighed:

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os per-sonoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.


Kilder:

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge-huse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.


Videregivelse af personoplysninger:

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

•Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hen-syn til et aktuelt behandlingsforløb.

•Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patient-sikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

•Der videregives oplysninger til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen ved flyvemedicinske sagsbehandling.

•Der videregives oplysninger til brug ved forskning efter samtykkeerklæring

•Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

•Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

•Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

•Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling vide-regives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

•Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddel-styrelsen via FMK.

•Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

•I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger:

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

•Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives al-mindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

•Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

•Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundheds-lovens §60.

•Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

•Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundheds-lovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvali-tetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

•Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

•Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam-tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

•Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-rende reglerne i sundhedslovens § 45.


Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Brug af databehandlere:

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

•EG Datainform

•Bluegarden - Dataløn

•DAK-E (digitale forløbsplaner)

•DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)


Opbevaringsperiode:

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor an-givne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nød-saget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afslut-tet.


Dine rettigheder:

Du har med lovens begrænsninger visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod be-handlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Kontakt:

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:


Mail: doc@aerodoc.dk eller mail@amc-jylland.dk

Tlf.: 7588 5666 eller 7588 5591


Adresseoplysninger på klinikken:

Lægeklinikken Vandel

Gl. Stationsvej 15

7184 Vandel

Dato: 24/02/2024