Vær at vide

Vigtig at vide før den flyvemedicinske undersøgelseVores flyvemedicinske undersøgelse består af flere dele:


1.   Psykologisk vurdering som krævet af EASA


2.   En flyvemedicinsk generel vurdering af helbred ved en af vores godkendte class 1-flyvelæger med indsigt i   

      certifikatansøgerens forhistorie. Udskriv derfor gerne fra dit Sundhed.dk tidligere sygdomme og medtag en

      liste over tidligere og evt. aktuel medicinforbrug. Ligeledes er det hensigtsmæssigt af medtage journalkopi

      eller andet der belyser helbredstilstanden. 


3.   En øjenlægeattest fra en godkendt speciallæge i øjensygdomme. Såfremt du anvender kontaktlinser, skal

      du af hensyn til synsprøven ikke tage disse på forud for undersøgelsen, men medbringe dem, idet synet skal

      undersøges både med og uden linser/briller. Husk også at medbringe kopi af brillerecept/kontaktlinserecept

      fra din øjenlæge/optiker. 


4.   En øre/næse/hals-speciallægeattest, inklusiv historik samt et audiogram og øretrykmåling. 


5.   Når resultaterne af disse undersøgelser foreligger kan vores Chef for AeMC Georg Aagaard som aktuelt er

      det eneste AeMC i Danmark foretage det samlede skøn og udstede dit første Class 1 (frafikflyver) eller

      Class 3  (flyveleder) Medical Certificate. Dette forudsat at der i øvrigt ikke er helbredsmæssige forhold til

      hinder herfor (jvf. EASA Part Med og Part ATCO MED). Det skal bemærkes, at alle godkendte flyvelæger

     kan lave førstegangsudstedelse til Class 2, LAPL samt CC.

 

Der er altså ikke nogen unødvendig venten på en godkendelse. Det skal dog bemærkes, at speciallægeattester

fra andre specialer kan være nødvendige, hvis man fejler/har fejlet noget, der rejser tvivl om man opfylder alle

kravene i EASAs Part MED. Psykiske problemer fordrer således ofte en ekstra speciallægeundersøgelse.

Behovet herfor vil flyvelægen forventelig allerede ret tidligt i forløbet kunne afgøre sammen med dig.


Punkterne 2, 4 og 5 foregår altid hos os i Vandel - mens man kan få foretaget pkt. 3  øjenlægeundersøgelsen i   

København, så denne attest ligger klar ved fremmødet i Vandel. Totalprisen bliver dog i dette tilfælde højere.


Tidsbestilling foregår dagligt på tlf. 7588 5591 i tidsrummet 09.00 - 12.00.Dokumentet er i pdf-format. For at læse og printe pdf-filer, skal du have en Adobe Reader.Du kan hente

en gratis Adobe Reader på Adobes hjemmeside OBS det udfyldte skema skal printes ud og sendes eller

medbringes til undersøgelsen. Det kan ikke indsendes elektronisk.

Til undersøgelsem skal du endvidere medbringe:


                               1) Kopi af din journal fra egen læge

                               2) Udskrift fra Sundhed.dk eller medbringe Nemid så vi sammen kan tilgå Sundhed.dk